REGIONÁLNÍ ROZVOJ A PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

V oblasti regionálního rozvoje představujeme tzv. regionální management. Sdružujeme regionální aktéry, jejich zájmy a prosazujeme požadavky a poptávku regionu na dalších úrovních regionální politiky České republiky a kohezní politiky EU.

J-SCR je v programovém období EU 2007 – 2013 koordinátorem Integrovaných plánů rozvoje území Jesenicko a Šumpersko. V rámci těchto plánů směřují z Regionálního operačního programu Střední Morava do Jeseníků dotace do infrastruktury cestovního ruchu ve výši přes půl miliardy korun.

Jsme zpracovatelem a realizátorem projektů na podporu rozvoje cestovního ruchu z různých operačních programů, proto disponujeme značnými zkušenostmi a know-how v oblasti projektového managementu. Nabízíme Vám metodický servis, konzultace Vašich projektových záměrů, vyhledání nejvhodnějšího dotačního titulu a mimo jiné i monitoring dopadů investic.

SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ve spolupráci s Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu vyhlašuje specifickou výzvu na sběr projektových záměrů v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Jesenicko (IPRÚ Jesenicko), který je realizován v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava).

1. Cíl sběru projektových záměrů:
Cílem této výzvy je získání informací o připravovaných projektových záměrech na území IPRÚ Jesenicko, které jsou efektivní a přínosné pro rozvoj cestovního ruchu. Jedná se o záměry, které jsou v souladu s podporovanými aktivitami podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu ROP Střední Morava. 

Projektové záměry nejsou standardní formou žádosti o dotaci z prostředků ROP Střední Morava a na jejich základě nevzniká žádný nárok na poskytnutí finančních prostředků.

Získané informace budou sloužit pro ověření existence a velikosti absorpční kapacity na území IPRÚ Jesenicko ve vztahu k daným aktivitám cestovního ruchu. Na základě těchto informací bude provedena aktualizace IPRÚ Jesenicko. V souladu s provedenou aktualizací bude vyhlášena standardní výzva k předkládání projektových žádostí. 
Tento sběr projektových námětů nahrazuje veřejné projednání aktualizace IPRÚ Jesenicko.
Projektové záměry musí mít přímý dopad na cestovní ruch a vliv na zvýšení počtu návštěvníků území, kde převažující cílovou skupinou musí být návštěvníci v souladu s definicí cestovního ruchu uvedenou v Prováděcím dokumentu ROP Střední Morava.

2. Datum zahájení sběru projektových záměrů:    10. 1. 2014

3. Datum ukončení sběru projektových záměrů:    23. 1. 2014, 12:00 hod.

4. Program, prioritní osa, oblast a podoblast podpory:
Program:                   Regionální operační program Střední Morava
Prioritní osa:              3 Cestovní ruch
Oblast podpory:         3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
Podoblast podpory:    3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
Území:                       Jesenicko – správní území obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Jeseník, Lipová-lázně, Ostružná

5. Zaměření aktivit podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu:
Předkládané projektové záměry by měly reflektovat následující aktivity podoblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu:

 • Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury
 • především modernizace, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury, případně je možná i výstavba nové infrastruktury;
 • budování a modernizace přístupových komunikací k areálům, památkám a pamětihodnostem;
 • infrastruktura pro aktivní formy CR: infrastruktura pro rozvoj venkovské turistiky vč. hippo-, agro- a ekoturistiky, infrastruktura pro rozvoj pěší turistiky (naučné stezky, gastronomické cesty, vinařské stezky, spojení naučných stezek s historickými a přírodními památkami atd.), infrastruktura pro rozvoj vodní turistiky (infrastruktura pro rekreační plavbu atd.) atd.;
 • infrastruktura pro kulturně-poznávací formy CR: kulturní zajímavosti či objekty vč. přírodních zajímavostí (infrastruktura vážící se k lidovým zvykům, folklóru, řemeslům, infrastruktura a zázemí pro významné kulturně-společenské akce atd.), zooparky apod.;
 • Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury
 • především modernizace, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury, případně je možná i výstavba nové infrastruktury;
 • sportovní areály využitelné primárně pro CR: infrastruktura pro zimní sporty (zejména sjezdové a běžecké lyžování) a letní aktivity;
 • Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci
 • jednotný systém turistických okruhů, naučných stezek a navigačních tabulí: jedná se o jednotný systém značení turistických cílů, který turisty „provede“ po nejzajímavějších památkách, zajímavostech a dalších atraktivitách;
 • v rámci výše uvedených aktivit lze podpořit i budování doplňkové infrastruktury, např. odpočinková posezení, přístřešky.
 • Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury
 • jedná se především o modernizaci, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury;
 • kulturní památky: architektonicky cenné objekty, tradiční kulturní a historické památky, objekty lidové architektury, zámky, hrady atd.;
 • technické památky: historické dílny, staré pivovary a továrny, plavební kanály, mlýny a hamry, mosty, úzkokolejné železnice atd.;
 • kulturní zajímavosti: muzea, skanzeny atd.;


6. Oprávnění žadatelé/příjemci oblasti podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu:
-    kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
-    Dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
-    Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, 
-    Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,
-    Nestátní neziskové organizace:
•    občanská sdružení - podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
•    obecně prospěšné společnosti – dle zákona. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
•    církevní právnické osoby – dle zákona č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
•    nadace – dle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
-    Zájmová sdružení právnických osob (dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdružení, je kraj nebo právnická osoba založená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu.

7. Předpokládané místo realizace projektů:
Území regionu soudržnosti Střední Morava s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb cestovního ruchu – Jesenicko, které je dáno správním územím obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Jeseník, Lipová-lázně, Ostružná.

8. Předpokládaný harmonogram pro realizaci projektů:
Předpokládaný termín pro ukončení fyzické realizace projektu:    do 30. 6. 2015

9. Odevzdání projektového záměru:
Projektové záměry budou odevzdány formou vyplnění formuláře projektového záměru, který je dostupný na webových stránkách Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava: http://www.rr-strednimorava.cz/
Potenciální žadatelé zašlou vyplněný formulář projektového záměru e-mailem na adresu zamery@rr-strednimorava.cz, a to nejpozději do konce termínu pro předkládání projektových záměrů tj. do 23. 1. 2014, 12:00.

10. Kontaktní osoba Úřadu Regionální rady:
Bc. Radek Strnadel
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
Jeremenkova 1211/40b                  J.A.Bati 5520
779 00 Olomouc                               761 90 Zlín
Tel.:     577 043 858
Mobil:   739 002 409
E-mail:  radek.strnadel@rr-strednimorava.cz

Formulář projektového záměru zde.