PRAXE PRO ŽIVOT

(reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0031)

Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj počátečního vzdělávání v oblasti gastronomie, hotelnictví, turismu a souvisejících služeb, a to prostřednictvím využití stávající spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce a jejího kvalitativního rozšíření prostřednictvím zavádění inovativních metod spolupráce.

J-SCR je realizátorem projektu, v jehož rámci se uskuteční klíčové aktivity, které jsou hlavními nástroji pro dosažení cílů projektu. Primárním nástrojem bude pilotní ověření konceptu tzv. domácí mobility, spočívající ve výměnných studijních pobytech skupinek žáků se stejným oborovým zaměřením, díky čemuž dojde ke sdílení příkladů dobré praxe a také obohacení celkové výuky na partnerských školách. Dalším nástrojem bude větší zapojení úspěšných odborníků z praxe do praktického vyučování a pozitivní působení na žáky středních škol prostřednictvím mentoringu praktického vyučování. Tento poskytne zapojeným žákům unikátní možnost pro načerpání know-how od předních specialistů na danou problematiku a taktéž získají povědomí o nejnovějších trendech v oblasti a znalosti potřebné pro uplatnění na trhu práce. V neposlední řadě budou zainteresované obory rozvíjeny prostřednictvím realizace vlastních studentských minipodniků s přímým zapojením žáků těchto oborů. Tato aktivita bude směřovat k aktivní motivaci cílové skupiny k orientaci v podnikatelském prostředí a realizaci vlastních podnikatelských záměrů, a to vytvořením podmínek a prostoru pro využití získaných podnikatelských znalostí a dovedností. Důležitou myšlenkou projektu je tak i zvýšení konkurenceschopnosti žáků příslušných oborů a zejména jejich uplatnění v tržním prostředí.

Video