O nás

VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU PRACUJEME PRO NAŠE ČLENY OD ROKU 1999.

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) je organizací cestovního ruchu Olomouckého kraje. Sdružení vzniklo 19. 3. 1999. J-SCR usiluje o dobré jméno a rozvoj kvality služeb cestovního ruchu v oblasti turistické destinace Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat domácí a zahraniční turisty na odpovídající mezinárodní úrovni.

Posláním naší organizace je sdružovat a prosazovat zájem svých členů v oblasti cestovního ruchu. V praxi se jedná o celou škálu různých aktivit, od společných marketingových projektů, propagačních kampaní, konferenční činnosti, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, až po investiční a infrastrukturní projekty a podporu. J-SCR je součástí formální organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji na základě projektu organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji a je významným partnerem jak na krajské tak i národní úrovni v oblasti cestovního ruchu. J-SCR intenzivně spolupracuje se zahraničními partnery zejména z Polska, Slovenska, Německa a Rakouska.

Organizační struktura J-SCR je tvořena valnou hromadou, správní radou, která je statutárním orgánem J-SCR v čele s předsedou správní rady a výkonným orgánem v období mezi valnými hromadami, dozorčí radou, kontrolním orgánem, který je podřízen výhradně Valné hromadě. Výkonnou jednotkou rady je sekretariát, zajišťující veškerý každodenní chod organizace a náplň její činnosti. V čele sekretariátu stojí ředitel jmenovaný správní radou.

J-SCR hospodaří podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou. Zdroje k finančnímu zjištění jejího hospodaření jsou zejména:

  • členské příspěvky
  • příjmy z vlastní činnosti
  • dotace
  • subvence
  • dary

J-SCR je nepolitické, odborné nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických osob. Přidruženými členy se mohou stát i osoby fyzické. J-SCR je uznávanou profesní organizací, která odborně a efektivně naplňuje zájmy svých členů a svým dílem přispívá k rozvoji celého turistického regionu Jeseníky a Olomouckého kraje.

VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a řídí se Stanovami a Jednacím řádem Valné hromady.

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem Sdružení, který se řídí při svém jednání Jednacím řádem Dozorčí rady a který je ze své činnosti odpovědný Valné hromadě. ČLENOVÉ   PŘEDSEDA Ing. Jiří Juřena MÍSTOPŘEDSEDA Ing. Lubomír Žmolík ČLEN Petr Procházka KONTAKT Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Palackého 1341/2, 790 01 Jesení ... (více)

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada je statutárním orgánem Sdružení a nejvyšším výkonným orgánem v období mezi Valnými hromadami a zajišťuje plnění usnesení Valné hromady. Rozhoduje o všech záležitostech Sdružení, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě. ČLENOVÉ   PŘEDSEDA   Ing. Petr Mudra MÍSTOPŘEDSEDA   Ing. Jan Šafařík, MBA - 1. Místopředseda Ing. Marta Novotná - 2. Místopředseda   ... (více)

STANOVY A DOKUMENTY

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné zájmové sdružení právnických osob dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Stanovy Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu naleznete v sekci Ke stažení/Dokumenty.