3K PLATFORMA

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

V rámci 3K platformy se členové a partneři destinační společnosti Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu pravidelně setkávají několikrát ročně za účelem koordinace činností v aktivitách směřujících k rozvoji turistické destinace Jeseníky. 

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu jako certifikovaná organizace destinačního managementu si v rámci 3K platformy zvolila pravidelné setkání se s vými partnery, členy a aktéry cestovního ruchu nejen v turistické destinaci Jeseníky.  Toto setkávání vyplývá i na základě našich Stanov a partnerských smluv s našimi členy a parnery. 

Proto tato pravidelná setkávání považujeme za splnění požadavku řádné certifikace/recertifikace Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu v rámci Kategorizace DMO jakožto řádně certifikované oblastní organizace destinačního managementu. Naším pravidelným setkáváním dochází k naplnění principu komunikace, kooperace a koordinace, které jsou základem pro efektivní destinační spolupráci. 

3K platformu Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu považujeme za aktivní a účelně vynaloženou pro potřeby žádosti o certifikace/recertifikaci v rámci Kategorizace DMO a níže dokládáme přehled uskutečněných setkání Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu se. svými partnery, členy a aktéry cestovního ruchu. 

Jednání s partnery probíhá v rámci níže uvedených platforem:

- VALNÁ HROMADA
- ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
- ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY
- PRACOVNÍ SKUPINA - MARKETING
- PRACOVNÍ SKUPINA - INFRASTRUKTURA
- PRACOVNÍ SKUPINA - LBT
- PRACOVNÍ SKUPINA - CYKLO
- PRAVIDELNÉÍ SETKÁNÍ S PRACOVNÍKY TIC
- PRAVIDELNÁ ÚČAST - VÝBOR CESTOVNÍHO RUCHU OLOMOUCKÉHO KRAJE
- PRAVIDELNÁ ÚČAST - PORADNÍ ORGÁN ŘEDITELE KRAJSKÉ CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU
- RADA PRO JESENÍKY - SETKÁVÁNÍ S PARTNERSKÝCH DMO V TURISTICKÉ DESTINACI JESENÍKY
- JEDNÁNÍ MIKROREGIONU JESENICKA
- JEDNÁNÍ SVAZU MĚST A OBCÍ JESENICKA
 

VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a řídí se Stanovami Spolku a Jednacím řádem Valné hromady. Valná hromada je složená ze všech členů spolku, která se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Každého člena zastupuje zástupce. Právo účasti na Valné hromadě bez hlasovacího práva mají přidružení členové, čestní členové, členové Dozorčí rady, čle ... (více)

SPRÁVNÍ RADA

Správní rada Spolku je statutárním a výkonným orgánem, který působí v době mezi Valnými hromadami, a který zabezpečuje plnění úkolů Spolku. Za člena Správní rady může být zvolena pouze fyzická osoba starší 18 let, bezúhonná, způsobilá k právním úkonům. Správní rada může, pokud počet volených členů Správní rady neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zased ... (více)

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je nezávislým kontrolním orgánem Spolku, který se řídí při svém jednání Jednacím řádem Dozorčí rady a který je ze své činnosti odpovědný Valné hromadě. 2024 - PLÁN ZASEDÁNÍ  únor - prezenčně duben - prezenčně září - prezenčně listopad - prezenčně prosinec - prezenčně 2023 - ZASEDÁNÍ  21.2.2023 - prezenčně 24.4.2023 - prezenčně 11.10.2023 - prezenčně 13.12.2023 - p ... (více)

PS MARKETING

Pracovní skupina „MARKETINGOVÉ A STRATEGICKÉ AKTIVITY PRO ROZVOJ JESENÍKŮ“ (dále jen pracovní skupina) je poradním a iniciativním orgánem Správní rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) dle § 15 Stanov J-SCR. Pracovní skupina se pravidelně schází za účelem společné tvorby marketingové koncepce propagace destinace Jeseníky. Navrhuje a projednává k ... (více)

PS INFRASTRUKTURA

Pracovní skupina „ROZVOJ TURISTIKY A INFRASTRUKTURY V OBLASTI JESENÍKŮ“ (dále jen pracovní skupina) je poradním a iniciativním orgánem Správní rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) dle § 15 Stanov J-SCR. Pracovní skupina plní další úkoly uložené jí Správní radou. Za svoji činnost je odpovědna Správní radě. Pracovní skupina se pravidelně schází ... (více)

PS CYKLO

Pracovní skupina „ROZVOJ CYKLOTURISTIKY V OBLASTI JESENÍKŮ“ (dále jen pracovní skupina) je poradním a iniciativním orgánem Správní rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) dle § 15 Stanov J-SCR. Pracovní skupina plní další úkoly uložené jí Správní radou. Za svoji činnost je odpovědna Správní radě. Pracovní skupina se pravidelně schází za účelem ... (více)

PS LBT

Pracovní skupina „ROZVOJ LYŽAŘSKÉ TURISTIKY V OBLASTI JESENÍKŮ“ (dále jen pracovní skupina) je poradním a iniciativním orgánem Správní rady Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) dle § 15 Stanov J-SCR. Pracovní skupina plní další úkoly uložené jí Správní radou. Za svoji činnost je odpovědna Správní radě. Pracovní skupina se pravidelně schází za úč ... (více)

TIC

Pravidelné setkávání se zaměstnanci Turistických Informačních Center v turistické destinaci Jeseníky je jedním z klíčových aktivit Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu. V rámci těchto setkání dochází k výměně informací, školení pracovníků turistických informačních center a také k distribuci informačních materiálů.  Seznam TIC: zde 2024 - SPOLEČNÉ SETKÁNÍ 1.2.2024 2023 - SPOLEČNÉ ... (více)

PORADNÍ ORGÁN CCROK

Poradní skupina ředitele CCROK   Poradní skupina byla vytvořená za účelem zajištění efektivní kooperace a koordinace v rámci přípravy a realizace marketingových aktivit jednotlivých aktérů cestovního ruchu na území Olomouckého kraje.   Seznam členů: zde   2023 - ZASEDÁNÍ  1.6.2023 23.2.2023 2022 - ZASEDÁNÍ  4.5.2022 27.5.2022 18.8.2022 7.12.2022   ... (více)

MIKROREGION JESENICKO

Mikroregion Jesenicko je dobrovolný svazek obcí založen dne 10. dubna 2002 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Dříve fungoval již od září roku 1999 na základě "Dohody o obcích o založení Mikroregionu Jesenicko".  Účelem vzniku Mikroregionu Jesenicko je ochrana a prosazování svých společných zájmů, především pak vzájemná spolupráce a koordinovaný postup pří komplexním rozvoji ... (více)