VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a řídí se Stanovami Spolku a Jednacím řádem Valné hromady. Valná hromada je složená ze všech členů spolku, která se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Každého člena zastupuje zástupce. Právo účasti na Valné hromadě bez hlasovacího práva mají přidružení členové, čestní členové, členové Dozorčí rady, členové Správní rady (pokud nejsou zároveň delegáty), předsedové Pracovních skupin a osoby přizvané Správní radou. Valné hromady se rovněž může účastnit osoba bez hlasovacího práva, s jejích účastí na jednání vysloví Valná hromada souhlas nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Valné hromady.

2024 - PLÁN ZASEDÁNÍ 
červen - per rollam
listopad - prezenčně

2023 - ZASEDÁNÍ 
9.6.2023 - per rollam
10.11.2023 - prezenčně

2022 - ZASEDÁNÍ
3.6.2022
10.11.2022 

2021 - ZASEDÁNÍ
25.6.2022
15.12.2022